תקנון ותנאי שימוש באתר "Magazine Food – מגזין האוכל של ישראל"

תקף מתאריך: 31.1.2018

1.             מבוא
1.1.        שימוש באתר www.magazinefood.co.il ("האתר" או "השירות"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה" או "המשתמש"), רכישה מוצר/שירות בית עסק בזירת המכירות באתר , הרשמה לאתר מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן שנקבעו על ידי מפעילי האתר ("המפעילים" או "מגזין האוכל").
1.2.        השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:
1.2.1.   המשתמש הינו תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים או תאגיד פעיל המאוגד כחוק, בהתאם לעניין, וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש הינו מעל 18 שנה.
1.2.2.   ככל ורלוונטי - כל שדות החובה המופיעים בטפסים שונים המופיעים באתר מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר טלפון וכל פרט אחר שיתבקש.
1.3.        המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, ושומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.
1.4.        כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד מגזין האוכל, האתר, בעלי האתר, מנהלי מגזין האוכל, ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מגזין האוכל על פי תנאי השימוש.
1.5.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.6.        מובהר בזאת כי המפעילים רשאים לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדם בשל כך.
1.7.        השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות העלאת תכנים באתר בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילים אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילים בשל כך.
1.8.        תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
1.9.        המפעילים שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעילים בגין שינויים במידע באתר.
1.10.     בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילים באמצעות הודעה באתר או בדוא"ל שכתובתו היא: magazinefood1@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילים על פי שיקול דעתם הבלעדי של המפעילים וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדם בשל כך.
1.11.     יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי המידע המופיע באתר לרבות מאפייני המוצרים ומחירם וכן תכנים שונים לרבות חלק מהבלוגים נלקח מצדדים שלישיים לרבות מסעדות שאינם קשורים למפעילים. על כן המפעילים אינם ערבים לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם של תכנים אלה לכל מטרה שהיא.

2.             הגדרות
"התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים המופיעים באתר, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילים.
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעילים לעשות שימוש בשירות לרבות מסעדות, עסקים ובלוגרים וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"מוצרים", משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר אשר הועלו מטעם בתי עסק המשתמשים באתר.
"מסעדות" ו"עסקים" ו"בלוגרים" משמעותם עסקים ומסעדות ובלוגרים וגופים נוספים אשר מעלים מוצרים ו/או תכנים מסוימים לאתר.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילים באתר במהלך השימוש באתר.
3.             על תנאי השימוש
3.1.        תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילים. מוסכם ומובהר כי המפעילים לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר לרבות מסעדה יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילים.
3.2.        מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילים. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי לרבות מסעדות ועסקים ובלוגרים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילים לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם ו/או כדאיות רכישת המוצרים ולעניין השימוש בו.
3.3.        הגישה לאתר והשימוש בו הינם כיום ללא עלות. עם זאת המפעילים שומרים לעצמם את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לקבוע כי כל שימוש באתר ובשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש לרבות המסעדות והעסקים ושומרים על זכותם לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילים בשל כך.

4.             תשלום באתר, הרשמה והצטרפות כבית עסק או מסעדה
4.1.        ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי המפעילים רשאים לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
4.2.        עם רישום המשתמש באתר יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
4.3.        מסעדה, בלוגר או בית עסק המעוניינים להצטרף לשירות ולפרסם באתר יכול לעשות זאת באמצעות האתר בעמודים המיועדים לכך. יובהר כי תנאי שימוש אלה לרבות האמור במדיניות הפרטיות יחולו גם על המסעדות, העסקים והבלוגרים, בשינויים המחייבים.
5.             שיפוי
המשתמש, לרבות מפרסם ו/או גולשים ו/או כותבים, ו/או מפרסמי מתכונים המעבירים תכנים לאתר, מתחייבים לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.
6.             קישורים
אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בה משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.
7.             זכויות יוצרים וקניין רוחני
7.1.        כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילים.
7.2.        אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילים.
7.3.        מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי צוות האתר ו/או על פי הזמנתו, המידע אודות המוצרים והמאכלים שמוזנים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הם של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר מצידך הינך מאשר בזאת כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן או שקיים עבורך אישור והיתר כדין להעביר את התוכן לפרסום באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו, אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וכל תוצאה ו/או השלכה ישירה או עקיפה, של השימוש בתוכן זה של צדדים שלישיים, הינה על אחריותו הבלעדית של ספק התוכן, קרי מעביר התוכן לפרסום באתר.
7.4.        בשימוש באתר המשתמש מסכים כי ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותו העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילים רשאים לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתם ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
7.5.        הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילים רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילים אינם טוענים לזכויות בעלות ואינם נוטלים כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
7.6.        המפעילים מכבדים את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטים בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילים על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא: magazinefood1@gmail.com  או בהודעה באתר בעמוד צור קשר.

8.             הרשמה לניוזלטר ודיוור ישיר
8.1.        המפעילים מציעים לכל משתמש להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעם בדבר הצעות של מוצרים, פרסומים, חידושים, ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות האתר לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").
8.2.        ביכולתו של המשתמש בדפים מסוימים באתר למסור פרטים אישיים ובהם כתובת דוא"ל ולתת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילים לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי במקרה כאמור למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילים להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילים ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
8.3.        למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
9.             רישום מסעדה, בית עסק או בלוגר
9.1.        בית עסק אשר מעוניין לפרסם מוצרים באמצעות האתר יירשם לאתר תוך מילוי פרטיו בטופס המיועד לכך. עם מילוי פרטיו יועבר טופס ההרשמה לאישור המפעילים אשר יהיו רשאים, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק, לאשר או לסרב צירוף של בית עסק לשירות.
9.2.        במידה ויש לך עדכון  ו/או שינוי בדבר המידע שנמסר, יש לעדכן במייל או בהודעה את המפעילים.
9.3.        הנך מאשר גם כי נתונה לך הזכות להשתמש בחומרים שאתה מעביר / מעלה לאתר. באינטרנט וכי אתה פוטר את המפעילים מכל חבות בגין בעיות של זכויות יוצרים העלולות לנבוע מהשימוש שלך בתמונה, וכי במקרה של תביעה כאמור הנך תשפה את המפעילים בכל הוצאה ונזק שייגרם להם.
9.4.        המפעילים יוכלו לערוך את הטקסט והתאמת התמונות לגדלי התמונות באתר בהתאם לשיקול דעתם וללא הודעה מראש.
10.             אחריות בלוגרים
10.1.     בתנאים אלה "מאמר" משמעו כל כתבה, מאמר, סקירה, תמצית, ביקורת, המלצה, רשימה ו/או כל שילוב ביניהם, קישורים, טקסט, וידאו, אודיו, גרפיקה, לוגו, צלמיות, אנימציה, תו, סימן, סמל, תרשים, דמות, תצלום וכיוצא באלה בכל מדיה שהיא, בין אם חזותית ו/או מילולית ו/או קולית ובכל סוג קובץ שהוא.
10.2.     הבלוגר מצהיר כי זכויות היוצרים במאמרים שימסור הבלוגר לפרסום הינן בבעלותו הבלעדית והמלאה של הבלוגר.
10.3.     הבלוגר מתחייב ומצהיר בנוסף כי במידה וימסור למגזין האוכל לשם פרסום תכנים ו/או מאמרים שאינם בבעלותו, יקבל הבלוגר, בטרם העברתם למפעילים לשם פרסום בפלטפורמות מגזין האוכל, את כל האישורים הנחוצים מבעל הזכויות בתכנים ו/או במאמרים הנ"ל לפרסמם ללא תנאי.
10.4.     למפעילים שיקול דעת בלעדי בקשר עם שילוב תכנים במאמרים, אם בכלל, ובכלל זה בחירת התכנים לשילוב בכל מאמר,עימוד ו/או עריכה ו/או סידור המאמרים בשילוב עם התוכן ובכלל זה תוכן שיווקי כמפורט להלן.
10.5.     למגזין האוכל הזכות להציג את המאמרים באתר על פי שיקול דעתו לרבות בכל הנוגע למיקומם באתר וברשתות החברתיות דרך הגישה למאמרים באתר, סדר הופעתם, האם ואילו תכנים מסחריים יופיעו בקשר עם המאמרים וכיוצא בזה.  כמו כן למגזין האוכל שיקול דעת בלעדי לגבי קבלת חסויות ו/או מימון מגורמים מסחריים באתר.
10.6.     מגזין האוכל, לא ישא בכל אחריות בקשר עם התוכן והמידע במאמרים, לרבות בקשר עם חוקיותם, נכונותם ועדכניותם של המאמרים, לא יהיה אחראי לכל נזק ישר ו/או עקיף הנובע מהסתמכותו של כל גולש על מידע המופיע במאמרים ו/או לכל נזק שייגרם לצד שלישי בשל פרסום המאמר.
10.7.     מגזין האוכל שומר לעצמו את הזכות להחליט תחת שיקול דעתו הבלעדי אילו מאמרים לפרסם ובאיזה תזמון, אם בכלל, ואינו מתחייב לפרסם את המאמרים כלל. כמו כן למפעילים הזכות לערוך, לשנות ו/או להסיר כליל כל מאמר המפורסם באתר בכל עת ומבלי שידרש מגזין האוכל לנמק את החלטתו לעשות כן או לנהוג באופן דומה או באופן שונה בפעם אחרת ובכלל זה, אך לא רק, להעביר את המאמר למקום אחר באתר, לשנות את התכנים השיווקיים ושאר התכנים המופיעים בסביבתו ו/או משולבים בו או בדף בו מופיע המאמר ללא הודעה מוקדמת לבלוגר ובכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של מגזין האוכל. למען הסר ספק לא יהיה בעריכה ו/או שינוי של המאמר והתכנים הקשורים כאמור על-ידי מגזין האוכל כדי לגרוע מחובת הבלוגר לציית לתנאי הסכם זה או לדין הכללי או לגרוע מאחריותו של הבלוגר על-פי איזה מהם. כמו כן אין באמור לעיל כדי להטיל על מגזין האוכל איזו חובה לפקח על או לנטר את תוכן המאמרים.
10.8.     הבלוגר מתחייב לשפות את מגזין האוכל, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה בכל מקרה שבו יגרם למפעילים נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין עקב תביעה או דרישה של צד שלישי כתוצאה ממאמר או תוכן שמסר הבלוגר לפרסום באתר.
10.9.     מוסכם בין הצדדים כי מגזין האוכל אינו מחויב לשלם לבלוגר כל תמורה עבור התוכן המפורסם.
11.             אינדקס שפים  ומסעדות
11.1.     באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות. המפעילים לא יהיו אחראים לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בחיפושים האמורים.
11.2.     באתר קיים אינדקס על מסעדות, שפים ובתי עסק קולניריים. כל התוכן הכולל טקסטים תמונות וחומרים גרפיים אחרים הועברו לאתר מבתי העסק הקולינריים/שפים עצמם או מי מטעמם, ואין לראות במפעילים כמי שאחראים על התוכן והתמונות באינדקס. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבחון ולבדוק אל מול בית העסק הקולינרי/שף את כל השאלות הנחוצות לך לבדיקה.
11.3.     תמונות המסעדות, המנות והאווירה הגיעו מהמסעדות ובכל מקרה נועדו להמחשה בלבד. לאור האמור המפעילים אינם נושאים באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים על ידי בתי העסק והמסעדות שפרטיהם מופיעים באתר, והמפעילים אינם ערבים לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

12.             הזמנת שולחן במסעדות בארץ
12.1.     המפעילים מאפשרים לגולשים להזמין, הן באמצעות האתר והן באמצעות צדדים שלישיים שירות הזמנת מקום במסעדה ע"י חברת "order chat powered by skeeper". כל תנאי שירות הזמנת מקום במסעדה יסוכמו ישירות בין הגולש לבין המסעדה ו/או הספק, בהתאם לתנאים אשר נקבעו על ידי המסעדה ו/או הספק הרלוונטיים.
12.2.     במהלך הזמנת השולחן ייתכן שתתבקש לספק למפעילים מידע אישי אודותיך שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון.
12.3.     המפעילים אינם ולא יהיו צד, ישיר או עקיף, לשירות הזמנת מקום במסעדה ו/או לעסקה שתעשה בעקבות שירות הזמנת מקום במסעדה. על כן כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות המסעדה שממנה קיבל שירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם.
13.             מאמרים וביקורות מקצועיות
באתר קיימים גם מאמרים, מתכונים, המלצות וביקורות הנכתבים על ידי אנשי מקצוע ו/או צוות האתר ואשר מאפשרים לגולשים לקבל מידע והמלצות בנושאי קולינריה ("מאמרים"). עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד. מובהר בזאת כי המפעילים לא יישאו בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
14.             אחריות ותפעול הטבות
14.1.     באתר ייתכן ויהיו הטבות והנחות שונות שיימסרו למגזין האוכל ע"י המסעדות. יובהר כי כיבודם או אי כיבודם הינו תחת אחריות המסעדה בלבד. על כן מגזין האוכל לא תישא בשום אחריות ישירה או עקיפה על כל נזק או עוגמת נפש שתיוצר למשתמש כתוצאה מאי כיבוד ההטבה מצד המסעדה.
14.2.     בית העסק מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות את מגזין האוכל, על-פי דרישה ראשונה, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפי מגזין האוכל, הקשורה בין במשירין ובין בעקיפין, למוצרים ו/או לשירותים של בית העסק, וכן לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

15.             אבטחה
15.1.     משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
15.2.     משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מגזין האוכל, ושמגזין האוכל לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות במגזין האוכל וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות במגזין האוכל יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את מגזין האוכל בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
15.3.     האתר של המפעילים מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילים יפעלו נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר יעמדו לרשותם לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
15.4.     במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המפעילים יהיו רשאים לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
15.5.     העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.
16.             תפריט נגישות
תפריט הנגישות (ממוקם למעלה באתר ) עובד עם דפדפנים מובילים: כרום, ספארי, פיירפוקס, אקספלורר 9 ומעלה, אופרה, האתר עושה שימוש בטכנולוגיה מסייעת לפי החוק. תפריט הנגישות מתממשק לאתר כיחידה אחת, ומשפיע על האתר בהתאם לצורך, לפתיחת התפריט: לחיצה על הכפתור הממוקם בפינה הימנית העליונה, לסגירה לחץ על כפתור הסגור ",האתר עבר שינויי נגישות במבנה ובתכנון האתר, ברמת הנגשה בימים אלה מתבצעת בדיקה סופית לשם קבלת תו "אתר נגיש", אנחנו מבקשים את עזרתך במידה ונתקלת בבעיית נגישות באתר בבקשה ספרו לנו, פנו אלינו בטופס ליצרית קשר עם הפרטים הבאים:
הגדרת הבעיה;
מה ניסיתם לבצע?;
באיזה דף גלשתם כאשר נתקלתם בבעיית הנגישות?;
סוג וגירסה של הדפדפן שהשתמשתם?;
מערכת ההפעלה של המחשב שלכם וגרסתה;
באיזה טכנולוגיה השתמשתם?
אנחנו נדאג לסדר את הבעיה ונחזור אליכם עם פרטים מלאים.

 

17.             שונות
17.1.     המפעילים שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
17.2.     למפעילי האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה.
17.3.     באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.
17.4.     האתר רשאי, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ומפעיליו והמפעילים וללא כל הודעה מוקדמת.
17.5.     כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
17.6.     הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

מדיניות פרטיות

תקף מתאריך:31.1.18

 

1.             מאגר המידע והשימוש בו
הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילים. המפעילים מתחייבים לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

·         לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
·         ניהול חשבון המשתמש;
·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
·         לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
·         אכיפת תנאי השימוש של המפעילים;
·         בדיקת פרטי מסעדות, בלוגרים ובתי עסק ואישורם באתר;
·         הפעלת חשבונות משתמש;
·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
2.             מסירת מידע לצד שלישי
מצבים בגינם עשויים המפעילים לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

·         כאשר המשתמש אישר למפעילים להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
·         במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
·         על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
·         בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
·         על מנת לקבוע או לממש את זכויותיהם המשפטיות של המפעילים;
·         על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילים עשויים להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותם, לפי שיקול דעתם הבלעדי;
·         כאשר המפעילים מאמינים כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
·         על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילים, עובדיהם, משתמשי האתר או אחרים;
·         לבקשת מסעדה או בית עסק או משתמש במקרה של מחלוקת בין מי מהצדדים;
·         בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילים, השקעות, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים או במקרה של פירוק.
3.             צדדים שלישיים
3.1.        במקומות מסוימים באתר ייתכן ומשתמש יוכל להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למפעילים מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.
3.2.        כל צד שלישי אשר עשויים המפעילים לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילים חלקו אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצון המשתמש לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילים מעודדים אותו לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
3.3.        המפעילים עשויים להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלהם, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. גופים אלה עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהם. השימוש שגופים אלו עושים ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של המפעילים.

4.             קבצי  Cookie
4.1.        "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על Cookie -ובו עושה המפעילים שימוש הינו מוצפן, כך שרק המפעילים יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
4.2.        בהסכימך להסכם זה אתה מתיר למפעילים להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותך על פיו.
5.             זכות לעיין במידע
5.1.        על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
5.2.        פנייה כזאת יש להפנות למפעילים בדוא"ל שכתובתו היא: magazinefood1@gmail.com או בהודעה באתר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילים על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדם בשל כך.
5.3.        אם המידע שבמאגר המידע של המפעילים משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

6.             שינויים במדיניות הפרטיות
המפעילים רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.